Romanian English French German Hungarian Italian
Primaria Tirnova, Caras-Severin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Stema Primaria Tirnova, Caras Severin

Noutati

Anunt licitatie pasuni si pajiste alpina - Comuna Tirnova

Detalii:- Anunt licitatie pasuni.- Anunt licitatie pajisti alpine.

20.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

06.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

Anunt 03.03.2017 - concurs de promovare in grad

Primaria Comunei Tirnova - jur. Caras Severin organizeaza, la sediul sau din Tirnova nr. 376 in perioada 05.04.2017 - 07.04.2017, examen promovare in grad profesional in data de 05.04.2017 pentru functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Mai multe detalii aici.

Anunt oncurs pentru ocuparea postului vacant

ANUNŢ 08.02.2017- Primaria comunei Tîrnova organizează în perioada 02- 03 martie 2017 , la sediul din comuna Tîrnova nr. 376, judeţul Caraş-Severin , concurs pentru ocuparea postului vacant -funcţie contractuală, din aparatul de specialitate al primarului comunei Tîrnova, conform H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Citeşte mai mult...

 

 

250x206

Financiar Contabil

 

Atributii:

 

 • Asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiare;
 • Asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie;
 • Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata acestora;
 • Urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice;
 • Raportează, lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;
 • Face propuneri de modificări de alocaţii bugetare, pe care le înaintează consiliului judeţean;
 • Organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi fonduri cu destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;
 • Răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a altor purtători de informaţii;
 • Analizează şi avizează documentaţia aferentă cu ocazia organizării licitaţiilor, perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul instituţiei cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Urmăreşte execuţia contractelor comerciale semnate de instituţie, la termenele şi în condiţiile contractuale stabilite;
 • Asigură întocmirea, prelucrarea şi ţinerea în actualitate a procedurilor operaţionale scrise, emise în reglementarea activităţii specifice;
 • Intocmeşte documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale instituţiei, îndrumă şi controlează modul de punere în aplicare a acestora;
 • Propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Indeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituţiei şi a altor debite;
 • Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Aduce la cunoştinţă personalului, în părţile ce-l privesc, dispoziţiile actelor normative din domeniul activităţii financiarcontabile;
 • Asigură îndeplinirea sarcinilor de competenţa sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi a celui ierarhic operativ-curent;
 • Efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Tine evidenţa ştampilelor, matriţelor, patriţelor şi sigiliilor din dotarea proprie şi a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, verificând existenţa şi modul de folosire a acestora.
 • Intocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul instituţiei.
 • Intocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul instituţiei.
 • Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al instituţiei, din documentele rezultate din activitatea de profil;
 • Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
 • Andeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea instituţiei sau rezultate din legi şi alte acte normative

Documente TIP:

 

WordIcon Cerere pentru inscrierea autovehiculului in evidenta fiscala
WordIcon Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2011

 

 

Informatii publice

 

 

Copyright ©2010 - Primaria comunei Tirnova

Toate drepturile rezervare.

Webdesign by INFOGHID.