Romanian English French German Hungarian Italian
Primaria Tirnova, Caras-Severin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Stema Primaria Tirnova, Caras Severin

Noutati

Anunt licitatie pasuni si pajiste alpina - Comuna Tirnova

Detalii:- Anunt licitatie pasuni.- Anunt licitatie pajisti alpine.

20.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

06.09.2017 - Anunt concurs promovare

Detalii aici.

Anunt 03.03.2017 - concurs de promovare in grad

Primaria Comunei Tirnova - jur. Caras Severin organizeaza, la sediul sau din Tirnova nr. 376 in perioada 05.04.2017 - 07.04.2017, examen promovare in grad profesional in data de 05.04.2017 pentru functiile publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Mai multe detalii aici.

Anunt oncurs pentru ocuparea postului vacant

ANUNŢ 08.02.2017- Primaria comunei Tîrnova organizează în perioada 02- 03 martie 2017 , la sediul din comuna Tîrnova nr. 376, judeţul Caraş-Severin , concurs pentru ocuparea postului vacant -funcţie contractuală, din aparatul de specialitate al primarului comunei Tîrnova, conform H.G nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Citeşte mai mult...

 

 

250x206

Compartiment Juridic

Atributii:


(1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

Citeşte mai mult...
 
Situatii de urgenta


Atribuţii I.S.U.Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

a) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

 

b) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

 

c) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

 

d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;

Citeşte mai mult...
 
Registru Agricol


Atributii

 • ţine la zi evidenţa terenurilor din comuna Tirnova, care fac obiectul legii Fondului funciar ;
 • operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari şi albine, urmareste miscarea efectivelor
 • transcrierea animalelor instrainate
 • conduce evidenta privind arendarea terenurilor
 • întocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii cadastrului;
 • întocmeşte şi ţine la zi registrele agricole ale comunei şi centralizatorul acestuia ;
 • întocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor ;
 • eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj ; întocmirea documentelor necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole ( ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. )
 • asigură administrarea păşunilor de pe raza comunei Tirnova şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora ;
 • fundamentează taxa de păşune pentru deţinătorii de animale din localitate şi din afara acesteia ;
 • stabileşte productiile medii obtinute în gospodariile populatiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic
 • soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Comunei Tirnova referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol;
Citeşte mai mult...
 
Asistenta Sociala


Atributii:


Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Comuna Tirnova desfăşoară activităţi de asistenţă socială comunitară integrată cu serviciile sociale precum şi asistenţă medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ.

Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

Citeşte mai mult...
 
Financiar Contabil

 

Atributii:

 

 • Asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiare;
 • Asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie;
 • Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata acestora;
 • Urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice;
 • Raportează, lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;
 • Face propuneri de modificări de alocaţii bugetare, pe care le înaintează consiliului judeţean;
 • Organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi fonduri cu destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;
 • Răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a altor purtători de informaţii;
Citeşte mai mult...
 
Strategia de dezvoltare

 

    primar_resize  

      Marea parte din spațiul rural românesc, prin peisajul său frumos și variat, are vocația naturală și culturală pentru practicarea turismului agricol și silvicol, ecologic și cultural, în toate variantele sale.

 

       Satul, prin economia sa, trebuie scos din economia naturală inchisă și întrodus în mediul de afaceri, iar economia rurală trebuie transformată, treptat, din economie de subzistentă in economie comercială compatitivă.

  

       Dorim, și este necesar, să realizam în Comuna Tîrnova capacități de producție diverse, cu parteneri interni și externi, aceasta fiind și principala condiție de îndeplinit pentru dezvoltarea într-un ritm corespunzător a zonei în care traim.


Prin amplasamentul său și oportunitățile care se deschid în perspectivă Comuna Tîrnova are toate șansele ca, într-un viitor nu foarte îndepărtat, să devina o comună de rang european.

Citeşte mai mult...
 
Stare Civila

 

Acte necesare incheierii casatoriei civile:

 

 • ertificatele prenuptiale eliberate de medic
 • certificatele de nastere ale viitorilor soti in original
 • buletinele sau cartile de identitate ale viitorilor soti.
 • sentintele de divort timbrate si ramase definitive (unde este cazul).
 • certificatele de deces in original si xerocopii legalizate (unde este cazul)
 • buletinele sau cartile de identitate  a doi martori


ATENTIE!!!!: Actele necesare incheierii casatoriei civile se vor depune la biroul de stare civila a Primariei cu 10 zile inaintea oficierii casatoriei de către viitorii soţi.

Citeşte mai mult...
 
Componenta Consiliului Local

Consiliul local al comunei Tirnova are in componenta:

 

Primar       - Fara Petru

Viceprimar - Rusalin Blagoiescu Birau

Citeşte mai mult...
 


 

Copyright ©2010 - Primaria comunei Tirnova

Toate drepturile rezervare.

Webdesign by INFOGHID.